Покана за Общо събрание 2022 г. на Сдружение „Синдром на Даун – България”

Уважаеми членове,

 

На 1.05.2022 г. на редовно заседание на Управителния съвет на „Сдружение Даун Синдром България“, бе взето решение за провеждане на Редовно годишно Отчетно-Изборно Общо събрание на СДСБ, което ще бъде проведено на 4.06.2022 г., събота, от 10:30 часа в  Туристически учебен център  „Момина крепост“ в местността Ксилифор) Велико Търново

                                                    

                                                             Дневен ред :

 

  1. Доклад за дейността на Сдружение „Даун Синдром България” за периода януари–декември 2021 г.
  2.   Финансов отчет на СДСБ за 2021 г.
  3.   Промяна на името на Сдружение „Даун Синдром България”.
  4.   Промени в Устава на Сдружение „Даун Синдром България”.
  5.   Обсъждане на настоящи и бъдещи проекти на СДСБ.
  6.   Разни

 

Общото събрание е законно, ако присъстват една трета от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

 

Дата: 2.05.2022 г.                                   С УВАЖЕНИЕ

гр. София                                                    Антония Кюлюмова – Председател на УС на ССДБ

 

 

Покана-декларация

Пълномощно

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *