Покана за Общо събрание на Сдружение „Синдром на Даун – България”

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

На 09.07.2021 г. на редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение „ДАУН СИНДРОМ БЪЛГАРИЯ“, ЕИК: 175767856, бе взето решение за провеждане на Редовно годишно Общо събрание Сдружение „ДАУН СИНДРОМ БЪЛГАРИЯ“, което ще бъде проведено на 3 септември 2021 г., събота, от 17.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Георги Сава Раковски“ № 176, ет. 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Доклад за дейността на Сдружение „ДАУН СИНДРОМ БЪЛГАРИЯ“ за периода януари – декември 2020 г.
  2. Финансов отче на Сдружение „ДАУН СИНДРОМ БЪЛГАРИЯ“ за финансовата 2020 г.
  3. Освобождаване на управителния съвет на сдружението.
  4. Избор на нов управителен съвет на сдружението.
  5. Промяна на името на Сдружение „ДАУН СИНДРОМ БЪЛГАРИЯ“,
  6. Промени в Устава на Сдружение „ДАУН СИНДРОМ БЪЛГАРИЯ“.
  7. Обсъждане на настоящи и бъдещи проекти на сдружението.
  8. Разни

Общото събрание е законно, ако присъстват една трета от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Дата: 09 юли 2021 г.                С УВАЖЕНИЕ: Антония Кюлюмова
гр. София                                                                     Председател на УС